Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2008

Η επίσημη θέση της Ε.Ε. για το αστικό πράσινο, με αφορμή την κατάσταση στην Κύπρο

Οι χώροι πρασίνου στις πόλεις είναι πολύ σημαντικοί για την υγεία των κατοίκων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά μέσο όρο το ποσοστό αστικού πρασίνου ανά κάτοικο είναι 8 τετραγωνικά μέτρα. Δυστυχώς στην Κύπρο το ποσοστό αυτό είναι το χειρότερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα στη Λευκωσία αντιστοιχεί μόνο1 τετραγωνικό μέτρο πρασίνου ανά κάτοικο!
Στη θεματική στρατηγική για το αστικό περιβάλλον επισημαίνεται ο ρόλος των αστικών περιοχών στην ποιότητα ζωής του ανθρώπου, στο περιβάλλον και στη δημιουργία πλούτου και θέσεων εργασίας. Στη στρατηγική αυτή επισημαίνεται και η ποικιλομορφία των πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το λόγο αυτό, κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με τις τοπικές αρχές και τα κράτη μέλη, δεν προτείνονται νομικά δεσμευτικοί από νομική άποψη στόχοι ή νομοθεσία. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας είναι στην διακριτική ευχέρεια των τοπικών και εθνικών αρχών να βρίσκουν και να εφαρμόζουν τις πλέον κατάλληλες λύσεις ανάλογα με τις κατά τόπους συνθήκες.
Κατά συνέπεια, ενώ η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι χώροι πρασίνου είναι σημαντικοί για την ευημερία και την ελκυστικότητα των αστικών περιοχών, ωστόσο δεν προτείνει ενιαίους ή δεσμευτικούς στόχους ως προς το ποσοστό χώρων πρασίνου που θα πρέπει να υπάρχουν στις πόλεις. Η Επιτροπή εμμένει στη θέση της ότι είναι καλύτερο να αποφασίζουν για τέτοια ζητήματα οι ίδιες οι πόλεις ανάλογα με τις κατά τόπους συνθήκες και απαιτήσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τον καθορισμό των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος για την αειφόρο ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα (2007-2013) που εκδόθηκε από την Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 2007, οι κυπριακές αρχές έλαβαν υπόψη τους το θέμα των χώρων πρασίνου στις κυπριακές πόλεις. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται παρεμβάσεις συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, η δημιουργία χώρων πρασίνου, πάρκων και «διαδρόμων πρασίνου» σε αστικές περιοχές συμπεριλαμβάνεται στις ενδεικτικές κατηγορίες έργων που περιγράφονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.