Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2008

Παράδειγμα για το πού μπορεί να φτάσει άμεσα η λειψυδρία στη Μεσόγειο


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
4 Ιουλίου 2008
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Marios Matsakis (ALDE) προς την Επιτροπή
Θέμα: Μεταφορά Νερού με Δεξαμενόπλοια
Στην Kύπρο, λόγω της λειψυδρίας, προγραμματίζεται από την Κυβέρνηση η μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων πόσιμου νερού από την Ελλάδα με δεξαμενόπλοια που προηγουμένως μετέφεραν πετρελαιοειδή. Επειδή υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, το νερό αυτό να μολυνθεί από κατάλοιπα πετρελαιοειδών ή από χημικά καθαρισμού των δεξαμενών, θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τηρείται πλήρως ενήμερη για την ασφάλεια του μεταφερόμενου με αυτό τον τρόπο νερού; Θα μπορούσε η Επιτροπή να ζητήσει να αποσταλούν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θα μπορούν να προβαίνουν σε ξαφνικούς ελέγχους (Random checks) ούτως ώστε να διαπιστώνεται η καταλληλότητα προς πόσην του μεταφερόμενου νερού;
10 Σεπτεμβρίου 2008
Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής
Η Επιτροπή γνωρίζει τα σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας που αντιμετωπίζει η Κύπρος καθώς και τη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Κύπρου και της Ελλάδας για τον εφοδιασμό της Κύπρου από την Ελλάδα.
Με την οδηγία για το πόσιμο νερό (οδηγία 98/83/EΚ του Συμβουλίου)(1), επιβλήθηκαν δεσμευτικά πρότυπα για τη μικροβιολογική και χημική ποιότητα του πόσιμου νερού προς κατανάλωση ενώ παράλληλα θεσπίστηκε η υποχρέωση να παρακολουθούνται τακτικά οι εν λόγω ποιοτικές παράμετροι. Συμπληρωματικά έχει θεσπιστεί και υποχρέωση να παρέχονται οι δέουσες και πλέον ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου ύδατος στους καταναλωτές.
Επιπλέον, το άρθρο 2 παράγραφος 1 εδάφιο α) προβλέπει ότι η οδηγία για το πόσιμο νερό εφαρμόζεται σε όλα τα ύδατα στην αρχική τους κατάσταση ή μετά από επεξεργασία, που προορίζονται για πόση, μαγειρική, προπαρασκευή τροφίμων ή άλλους οικιακούς σκοπούς ανεξαρτήτως προέλευσης και ανεξαρτήτως του κατά πόσον παρέχονται από δίκτυο διανομής, δεξαμενή, σε φιάλες ή δοχεία.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι με τις εν λόγω διατάξεις όχι μόνο εξασφαλίζονται οι καταναλωτές όσον αφορά την ποιότητα αλλά προσφέρεται και δυνατότητα ευχερούς πρόσβασης στις πληροφορίες για την ποιότητα του πόσιμου ύδατος. Βάσει της οδηγίας για το πόσιμο νερό, τα κράτη μέλη έχουν ως εκ τούτου την υποχρέωση να παρακολουθούν την ποιότητα του πόσιμου νερού που παρέχουν στους πολίτες τους.
Βάσει των ανωτέρω εμπίπτει στις ευθύνες των κυπριακών αρχών να εξασφαλίσουν την συμμόρφωση όσον αφορά την παρακολούθηση και την τήρηση των προτύπων καθώς και την ενημέρωση του κοινού.
Η Επιτροπή δεν διαθέτει εντολή εκτέλεσης δειγματοληπτικών ελέγχων στην επικράτεια των κρατών μελών, ωστόσο θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη της κατάστασης του νερού στην Κύπρο και θα παραμείνει σε επαφή με τις αρχές της με στόχο να εξακριβώσει κατά πόσο συμμορφώνονται προς την αντίστοιχη κοινοτική νομοθεσία.
(1) Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ΕΕ L 330 της 5.12.1998.