Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2008

Aποθέματα νερού στην Κύπρο - Μέτρα Ε.Ε. για τη λειψυδρία


Τα αποθέματα νερού στην Κύπρο βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ και η κατάσταση θα γίνει σύντομα απελπιστική.
Τον Ιούνιο του 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε λεπτομερή ανάλυση σχετικά με τη λειψυδρία και την ξηρασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανάλυση βασίζεται σε πληροφορίες που διέθεσαν τα κράτη μέλη και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), και εντοπίζει τις λεκάνες απορροής ποταμών που πλήττονται από τη λειψυδρία. Σύμφωνα με την έκθεση ο δείκτης εκμετάλλευσης υδάτων (ο οποίος αναφέρεται στην πίεση που δέχονται οι υδάτινοι πόροι) στην Κύπρο ξεπερνά το 50 %. Αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση νερού υπερβαίνει σημαντικά την παροχή του σε συνθήκες αειφορίας.
Οι αυξανόμενες επιπτώσεις της λειψυδρίας και της ξηρασίας ανά την Ευρώπη, οδήγησαν την Επιτροπή στην έκδοση ανακοίνωσης σχετικά με αυτά τα θέματα στις 18 Ιουλίου 2007(1). Η ανακοίνωση αυτή προσδιορίζει σειρά επιλογών πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με σκοπό να μετριαστεί και να αντιμετωπιστεί η πρόκληση που αποτελεί το φαινόμενο της λειψυδρίας και της ξηρασίας. Τρεις είναι οι βασικές κατευθύνσεις που προωθούνται από την ανακοίνωση: (1) να προχωρήσει η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τους υδάτινους πόρους(2), συμπεριλαμβανομένης της χάραξης αποτελεσματικών πολιτικών τιμολόγησης του νερού, (2) να δοθεί προτεραιότητα στην εξοικονόμηση νερού και σε όλες τις δυνατότητες για βελτίωση της ορθολογικής χρήσης του νερού, (3) να ενσωματωθούν περαιτέρω οι προβληματισμοί που σχετίζονται με το νερό στους υδροβόρους κλάδους. Πρόσθετα μέτρα αφορούν την αναγκαία βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων ξηρασίας. Υπό την έννοια αυτή, αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών να λαμβάνουν υπόψη τα ζητήματα ξηρασίας στην κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών, καθώς ένας από τους στόχους της οδηγίας-πλαισίου για τους υδάτινους πόρους είναι ο μετριασμός των συνεπειών της ξηρασίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που περιλαμβάνει η ανακοίνωση και τη λεπτομερή ανάλυση είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο:
http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/scarcity_en.htm.
(1) COM(2007) 414 τελικό
(2) Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, ΕΕ L 327 της 22.12.2000.