Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2008

Η Ε.Ε. αρνείται τις ευθύνες της για τη χρήση πυρηνικής ενέργειας

Διαβάστε τη χρακτηριστική απάντηση σε ερώτημα -φίλου των πυρηνικών- Κύπριου Ευρωβουλευτή:

23 Μαΐου 2008
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Marios Matsakis (ALDE) προς την Επιτροπή
Θέμα: Ενεργειακές ανάγκες στην ΕΕ
Οι ενεργειακές ανάγκες στην ΕΕ αυξάνονται διαρκώς. Το μεγαλύτερο μέρος τέτοιου είδους ενέργειας προέρχεται από τη χρήση ορυκτών καυσίμων, κυρίως πετρελαίου, η τιμή του οποίου αυξάνεται συνεχώς. Η αειφόρος ενέργεια, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς. Η πυρηνική ενέργεια φαίνεται ότι αποτελεί μια ρεαλιστική επιλογή. Το κύριο πρόβλημα με την πυρηνική ενέργεια είναι η αντίληψη του κοινού για τους κινδύνους, η οποία επηρεάζεται δυσμενώς σε μεγάλο βαθμό από ατυχήματα του παρελθόντος, όπως το Τσερνομπίλ.
Είναι η Επιτροπή απόλυτα πεπεισμένη για την τωρινή και μελλοντική ασφάλεια των πυρηνικών εργοστασίων στην ΕΕ; Είναι προετοιμασμένη η Επιτροπή να εντείνει την εκστρατεία της ώστε να στείλει στο κοινό το μήνυμα ότι η πυρηνική ενέργεια είναι αποδοτική και ασφαλής και αποτελεί τη ρεαλιστική επιλογή για το μέλλον;
Επιπλέον, αν ένα κράτος μέλος, όπως η Κύπρος, ενδιαφέρεται να λάβει πληροφορίες σχετικά με την πιθανότητα εγκατάστασης ενός εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας, πώς μπορούν βουλευτές του ΕΚ ή άλλοι φορείς να λάβουν βοήθεια εν προκειμένω από την Επιτροπή;
11 Ιουνίου 2008
Απάντηση του κ. Piebalgs εξ ονόματος της Επιτροπής
Ως επακόλουθο της δημοσίευσης του ενδεικτικού πυρηνικού προγράμματος(1) το 2007 και της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2007, η Επιτροπή συγκρότησε δύο βήματα ανταλλαγής ιδεών για να συζητηθεί περαιτέρω το μέλλον της πυρηνικής ενέργειας και ειδικότερα οι πτυχές της ασφάλειας. Το πρώτο είναι η ομάδα υψηλού επιπέδου για την πυρηνική ασφάλεια και τη διαχείριση αποβλήτων(2) η οποία συγκεντρώνει τις αρμόδιες για την πυρηνική ασφάλεια εθνικές αρχές από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και εστιάζεται στον εντοπισμό των ζητημάτων ασφάλειας για κατά προτεραιότητα χειρισμό και υπόδειξη προς ανάληψη δράσεων σε επίπεδο ΕΕ. Το δεύτερο, το ευρωπαϊκό φόρουμ για την πυρηνική ενέργεια(3), έχει συγκροτηθεί με πρόθεση να αποτελέσει βάθρο για ευρεία και διαφανή συζήτηση μεταξύ των εμπλεκόμενων παραγόντων σχετικά με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους της πυρηνικής ενέργειας. Η πυρηνική ασφάλεια εξακολουθεί να θεωρείται ότι υπάγεται στην αποκλειστική σφαίρα ευθύνης του κράτους μέλους, έως ότου εκδοθεί πιθανώς νέα κοινοτική νομοθεσία στο θεματικό αυτό πεδίο.
Σε κάθε μεμονωμένο κράτος μέλος εναπόκειται να αποφασίζει κατά πόσο θα στηριχθεί ή όχι στην πυρηνική ενέργεια για ηλεκτροπαραγωγή. Εφόσον ένα κράτος μέλος αποφασίσει να επενδύσει σε νέες πυρηνικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, η Επιτροπή ασκεί τις διαθέσιμες εξουσίες βάσει της συνθήκης Ευρατόμ για να διασφαλίσει ότι τα νέα έργα πληρούν υψηλά πρότυπα ασφάλειας και προστασίας.
(1) COM (2007) 565 τελικό, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0565:FIN:EL:PDF.
(2) C (2007) 3393 τελικό, 17 Ιουλίου 2007, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?aged=0&format=HTML&guiLanguage=en&language=EN&reference=IP/07/1107.
(3) http://ec.europa.eu/energy/nuclear/forum/index_en.htm