Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2008

Γιατί η Ε.Ε. δεν επιβάλει στα μέλη της, αυτά που υποτίθεται οτι εφαρμόζει για το περιβάλλον;

Η Ε.Ε. τηρεί -λέει- περιβαλλοντικούς κανόνες για τα κτίριά της. Αν πιστεύουν οτι είναι ορθοί, γιατί δεν τους επιβάλλουν και στα κράτη - μέλη;
Δείτε τι λέει ο Επίτροπος κ. Kallas:

Το εγχειρίδιο οικοδομικών προδιαγραφών καθορίζει τις απαιτούμενες τεχνικές επιδόσεις και χαρακτηριστικά των κτιρίων που στεγάζουν τις διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/oib/pdf/mit2004_en.pdf). Στο εγχειρίδιο αναφέρεται σαφώς ότι κατά την απόκτηση κτιρίων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές πτυχές και ότι κάθε δραστηριότητα που συνδέεται με τη χρήση του κτιρίου πρέπει να διέπεται από την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.
Οι εν λόγω αρχές πρέπει να εφαρμόζονται λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για:
-τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού και την ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων∙
-την επίτευξη ενεργειακής απόδοσης και τη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας∙
-τη συνεκτίμηση των άμεσων και έμμεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων
-τη διατήρηση και ανακύκλωση πόρων∙
-την επίτευξη υψηλής περιβαλλοντικής ποιότητας εσωτερικά και εξωτερικά
χρησιμοποίηση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και δομικών στοιχείων, εφόσον είναι δυνατόν
Το 2002, η Επιτροπή επέλεξε να θεσπίσει το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα την καταχώριση στο EMAS 5 πρότυπων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων 8 κτιρίων της Επιτροπής, που μεριμνούν συστηματικότερα για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. Το 2008, η Επιτροπή αναμένεται ότι θα εντάξει 7 επιπλέον κτίρια στο πλαίσιο του συστήματος EMAS. Η Επιτροπή έχει την πρόθεση να μεριμνήσει σταδιακά για την καταχώριση όλων των υπηρεσιών της που είναι εγκατεστημένες στις Βρυξέλλες. Κατά τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή επθυμεί να αποτελέσει το παράδειγμα για άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και δημόσιες αρχές.
Προσφάτως, η περιφέρεια Βρυξέλλες – Πρωτεύουσα προκήρυξε, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και την πόλη των Βρυξελλών, μεγάλο διαγωνισμό για το νέο πολεοδομικό σχεδιασμό ολόκληρης της ευρωπαϊκής συνοικίας. Ένας από τους στόχους του διαγωνισμού είναι ο εντοπισμός κτιρίων υψηλής περιβαλλοντικής ποιότητας και αρχιτεκτονικής αξίας, καθώς και η δημιουργία ευχάριστων δημόσιων χώρων, που θα δίνουν προτεραιότητα σε μη μηχανοκίνητες μετακινήσεις και στις δημόσιες συγκοινωνίες,
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/552&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.
Επιπλέον, τα κτίρια της Επιτροπής πρέπει να συμμορφώνονται με τη σχετική με τις κτιριακές εγκαταστάσεις νομοθεσία της ΕΕ και συγκεκριμένα την οδηγία 2002/91/EC(1) για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, σύμφωνα με την οποία τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης πρέπει να αναρτώνται σε περίοπτη θέση στα δημόσια κτίρια. Δεδομένου ότι καθυστέρησε η μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο βελγικό δίκαιο (περιφέρεια Βρυξελλών - Πρωτεύουσας), δεν έχει ακόμα καταστεί δυνατή η εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης σε ό,τι αφορά τα κτίρια της Επιτροπής στις Βρυξέλλες.
(1) Οδηγία 2002/91/EΚ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ΕΕ L 1 της 4.1.2003.