Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2008

Η Ε.Ε. δεν αναγνωρίζει οτι η παραγωγή βιοκαυσίμων θα προκαλέσει μείωση της διαθεσιμότητας τροφίμων

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
20 Ιουνίου 2008
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Marios Matsakis (ALDE) προς την Επιτροπή
Θέμα: Παραγωγή βιοκαυσίμων
Η τιμή του ρυζιού μειώθηκε πλέον κατακόρυφα μετά την πρόσφατη δραματική αύξηση. Φαίνεται ότι οι φόβοι για επικείμενες σοβαρές ελλείψεις λόγω διαφορετικής χρήσης της καλλιεργήσιμης γης ήταν αβάσιμοι.
Συμμερίζεται η Επιτροπή την άποψή μου ότι μπορεί να υπήρξε ένας κάποιος βαθμός χειραγώγησης στο εν λόγω ζήτημα, κυρίως ίσως από πετρελαιοπαραγωγούς ενδιαφερόμενους φορείς οι οποίοι ανησυχούν για την απώλεια εσόδων εξαιτίας της χρήσης βιοκαυσίμων και οι οποίοι θέλουν να μεγαλοποιήσουν την προοπτική χρήσης των γεωργικών εκτάσεων για παραγωγή βιοκαυσίμων και όχι για την παραγωγή τροφίμων;
Εν προκειμένω, διαθέτει η Επιτροπή σαφή επιστημονικά και ανεξάρτητα στοιχεία ότι η χρήση γης για την παραγωγή βιοκαυσίμων θα προκαλέσει κατακόρυφη μείωση της διαθεσιμότητας τροφίμων;
3 Σεπτεμβρίου 2008

Απάντηση της κας Fischer Boel εξ ονόματος της Επιτροπής
Η Επιτροπή δεν γνωρίζει να υπάρχει εσκεμμένη παραπληροφόρηση σχετικά με τον αντίκτυπο της χρήσης της γης για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Πρέπει να υπογραμμιστεί εν προκειμένω ότι το θέμα αυτό θέτει δύσκολα και πολύπλοκα ερωτήματα τα οποία χρειάζεται να εξεταστούν με προσοχή.
Η Επιτροπή δεν γνωρίζει να υπάρχει κάποια έκθεση που να δείχνει ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων μπορεί να οδηγήσει σε δραστική μείωση της διαθεσιμότητας τροφίμων.
Η Επιτροπή, σε προσπαθώντας να διαλευκάνει το γενικό θέμα της αύξησης των τιμών των τροφίμων και να προτείνει κάποιες κατευθύνσεις για δράση από την ΕΕ, εξέδωσε στις 20 Μαΐου 2008 την ανακοίνωση με τίτλο «Αντιμετώπιση της πρόκλησης από την αύξηση των τιμών των τροφίμων»(1). Στην ανακοίνωση αυτή αναγνωρίζεται μεν το γεγονός ότι η ζήτηση βασικών γεωργικών προϊόντων επηρεάζεται επίσης από την εμφάνιση της αγοράς βιοκαυσίμων, αλλά επισημαίνεται ότι η σημερινή παραγωγή βιοκαυσίμων στην EE επηρεάζει πολύ λίγο τις τιμές των τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένου ότι το ποσοστό των καλλιεργειών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων είναι πολύ μικρό.
(1) COM (2008) 321 τελικό