Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2008

Το θέμα του Ασωπού, στο Ευρωκοινοβούλιο

30 Σεπτεμβρίου 2008

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) προς την Επιτροπή

Θέμα: Ρύπανση του ποταμού Ασωπού
Σύμφωνα με απαντήσεις της Επιτροπής (Ε‑4904/07, και παρόμοια Ε‑5602/07, Ε‑5920/07) σχετικά με την ανίχνευση χρωμίου στον Ασωπό ποταμό και στο πόσιμο νερό στις περιοχές των Οινοφύτων και της Χασιάς, «η Επιτροπή ξεκίνησε με δική της πρωτοβουλία σχετική έρευνα και ζήτησε πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές προκειμένου να ελέγξει την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον, και συγκεκριμένα από την οδηγία 2006/11/ΕΚ(1) για τη ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον, την οδηγία 80/68/ΕΟΚ(2) του Συμβουλίου για την προστασία των υπόγειων υδάτων, την οδηγία 91/689/ΕΟΚ(3) του Συμβουλίου για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και την οδηγία 98/83/ΕΚ(4) του Συμβουλίου για το πόσιμο νερό. Η έρευνα αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη».

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έρευνα αυτή; Ποια είναι τα συμπεράσματα της Επιτροπής; Θεωρεί ότι οι ελληνικές αρχές έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για την άρση της ρύπανσης του ποταμού και την αποκατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής; Τι είδους μέτρα προτίθεται να λάβει για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων της περιοχής; Σκοπεύει να προτείνει τη θέσπιση ειδικού προγράμματος για τη μείωση της ρύπανσης του Ασωπού; Θα ήταν διατεθειμένη να συγχρηματοδοτήσει ένα τέτοιο έργο εφ' όσον της υποβληθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές;

(1) Οδηγία 2006/11/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006 για τη ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας, ΕΕ L 64 της 4.3.2006.
(2) Οδηγία 80/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1979 περί προστασίας των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες, ΕΕ L 20 της 26.1.1980.
(3) Οδηγία 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για τα επικίνδυνα απόβλητα, ΕΕ L 377 της 31.12.1991.
(4) Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ΕΕ L 330 της 5.12.1998.

21 Ιανουαρίου 2008
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Marios Matsakis (ALDE) προς την Επιτροπή
Θέμα: Ο ποταμός Ασωπός στην Ελλάδα
Όπως αναφέρεται από την Ελλάδα, ο ποταμός Ασωπός έχει μολυνθεί και εξακολουθεί να μολύνεται σοβαρά από τοξικά λύματα τοπικής βιομηχανίας. Εν προκειμένω, ο βασικός ρυπογόνος παράγοντας είναι το εξασθενές χρώμιο, που έχει καταγραφεί ως καρκινογόνο. Η εμφάνιση καρκίνου στους κατοίκους της περιοχής φέρεται να έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.
Είναι η Επιτροπή ενήμερη για αυτή την κατάσταση; Πώς μπορεί η Επιτροπή να βοηθήσει τον τοπικό πληθυσμό να αντιμετωπίσει αυτόν τον σοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον και την υγεία;
6 Μαρτίου 2008
Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής
Η Επιτροπή έχει ενημερώσει ήδη το Κοινοβούλιο (βλ. απαντήσεις στις γραπτές ερωτήσεις E-5026/07, E-5602/07, E-5920/07 της κυρίας Ματσούκα(1) και στην προφορική ερώτηση H-1020/07 του κυρίου Παφίλη κατά την ώρα των ερωτήσεων της συνόδου ολομέλειας του Ιανουαρίου 2008(2)) σχετικά με την εικαζόμενη περιβαλλοντική ζημία του Ασωπού ποταμού και την ανίχνευση χρωμίου στο πόσιμο νερό στα Οινόφυτα.
Η έρευνα που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Ελλάδας βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν - ιδίως όσον αφορά το σύστημα αδειοδότησης των βιομηχανικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή - τα αποτελέσματα των διεξαχθέντων ελέγχων και τις ενέργειες για την αποκατάσταση της ποιότητας του πόσιμου νερού.
Η Επιτροπή εξετάζει τώρα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, θα λάβει δε τα αναγκαία μέτρα και, εφόσον χρειάζεται, θα κινήσει διαδικασία για παράβαση, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον.
(1) ΕΕ C
(2) Γραπτή απάντηση της 15.1.2008