Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2009

ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΣΥΕ: Πτώση 12,8% στις εξαγωγές τον Αύγουστο
Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το μήνα Αύγουστο 2009 ανήλθε στο ποσό των 2.812,6 εκατ. ευρώ έναντι 4.466,6 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2008, παρουσιάζοντας μείωση 37,0%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ.

Μείωση 16,9% στις οικοδομικές άδειες τον Ιούλιο

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2009, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας), στο σύνολο της Χώρας, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 34.101 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 7.857,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 29.873,4 χιλιάδες m3 όγκου, έναντι 40.512 οικοδομικών αδείων που εκδόθηκαν κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2008 και αντιστοιχούσαν σε 10.572,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 40.717,7 χιλιάδες m3 όγκου.

Πτώση 8,8% στη βιομηχανική παραγωγή

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Αυγούστου 2009, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2008, παρουσίασε μείωση κατά 8,8%, έναντι μειώσεως 2,5% που σημειώθηκε στην αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την ΕΣΥΕ.