Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011

ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙ ΡΟΜΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ;

Μετά από ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ο Υπουργός Εσωτερικών κος Ραγκούσης, είχε απαντήσει ότι: σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α7206) -Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων –οι τοπικές αρχές φέρουν το τεκμήριο της αρμοδιότητας για τη λήψη, μεταξύ άλλων, των αναγκαίων μέτρων για το σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων ή τη συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη των τσιγγάνων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας, καθώς και για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι οφείλουν να μεριμνούν για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων, άρα και των τσιγγάνων στα όρια της περιοχής ευθύνης τους. Δεδομένου ότι έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας διαμαρτυρίες για τις συνθήκες διαβίωσης των τσιγγάνων στη Λευκάδα, με το υπ' αριθμ. 52985/7-9-2009 έγγραφο μας, ζητήθηκε από τους αρμόδιους για την επίλυση του θέματος φορείς (Δήμο Λευκάδας και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) ενημέρωση για όσα θίγονται στις καταγγελίες καθώς και για τις ενέργειες που ανέλαβαν ή προτίθενται να αναλάβουν για την αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης. Ο Δήμος Λευκάδας απαντώντας με το υπ' αριθμ. 10858/28-9-2009 έγγραφο αναφέρει, συνοπτικά, ότι ο υφιστάμενος χώρος εγκατάστασης, ιδιοκτησίας του Δήμου επελέγη αρκετά χρόνια πριν από τους ίδιους τους τσιγγάνους. Η Δημοτική Αρχή παρέχει δωρεάν νερό από το υδρευτικό δίκτυο του Δήμου και έχει προβεί στην κατασκευή τουαλετών με απορροφητικούς βόθρους. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι το θέμα δεν επιλύθηκε, με το υπ' αριθμ 60627/2-10-2009 έγγραφό μας, ζητήθηκαν από το Δήμο Λευκάδας πρόσθετα στοιχεία και διευκρινήσεις. Ειδικότερα κλήθηκε ο Δήμος να ενημερώσει την υπηρεσία μας για το χρονοδιάγραμμα της προσωρινής μετεγκατάστασης, την ακριβή τοποθεσία της νέας εγκατάστασης (θέση, χρήση, έκταση κλπ), τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί για τη μόνιμη εγκατάσταση των οικογενειών των τσιγγάνων που ζουν στο Δήμο καθώς και να επισυνάψει σχετικά έγγραφα (πρακτικά ΔΣ, αποφάσεις κλπ) χαρτογραφικό υλικό και φωτογραφίες για το χώρο μετεγκατάστασης (προσωρινής ή/και μόνιμης). Με το υπ' αριθμ. 13827/2-12-2009 έγγραφο του ο Δήμος ενημέρωσε ότι ολοκληρώνονται οι εργασίες στον αναπαλαιωμένο πρώην ΧΑΔΑ. Επειδή έως σήμερα ο Δήμος Λευκάδας δεν έχει, επί της ουσίας, απαντήσει για τις ενέργειες που πρόκειται να αναλάβει για τη μετεγκατάσταση των τσιγγάνων και οι πληροφορίες που διαθέτουμε από άλλες πηγές πληροφόρησης, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, αντικρούονται και μας δημιουργούν ερωτήματα για την υφιστάμενη κατάσταση σας ενημερώνουμε ότι διερευνούμε το θέμα ώστε να κινηθούμε με τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυση του ζητήματος. Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι έχουμε ενημερώσει το Δήμο Λευκάδας ότι το Υπουργείο υποβοηθά τους ΟΤΑ για την κατασκευή έργων υποδομής για τη μετεγκατάσταση ή την αναβάθμιση της οικιστικής κατάστασης στις περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα κατόπιν της υποβολής ολοκληρωμένων και τεχνικά ώριμων προτάσεων. Ωστόσο ουδέποτε κατατέθηκε αίτημα του Δήμου για τη συνδρομή του Υπουργείου.
Οι Ρομά της Λευκάδας και της υπόλοιπης Ελλάδας, έχουν δικαιώματα. Εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί από την Ε.Ε. για προγράμματα αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης, αλλά αυτά κατασπαταλήθηκαν και κανένα ουσιαστικό έργο δεν υπήρξε. Το κοινωνικά και ιστορικά δίκαιο, είναι η άμεση αποκατάσταση!